Splošni pogoji

Obiskovalec oziroma uporabnik spletnega mesta www.unicommerce.si (v nadaljevanju: »spletno mesto« oz. »Unicommerce«) potrjuje, da je z obiskom na spletnem mestu seznanjen s celotno vsebino Splošnih pogojev in Politike zasebnosti ter oba dokumenta v vsakokratni veljavni različici v celoti sprejema.
V primeru, da se s temi Splošnimi pogoji ali delom teh Splošnih pogojev oziroma s Politiko zasebnosti ali delom Politike zasebnosti ne strinjate, vas pozivamo, da nemudoma prenehate z dostopanjem do spletnega mesta in njegovo uporabo.
Vsak uporabnik uporablja vse storitve spletnega mesta na lastno odgovornost in v celoti jamči za zakonitost podatkov, ki jo posreduje na spletno mesto in za pravne ter stvarne napake na podatkih in gradivu, ki ga posreduje na spletno mesto.
Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v veljavni različici dostopni na spletnem mestu.

1. OPREDELITEV POJMOV
SPLOŠNI POGOJI uporabe spletnega mesta www.unicommerce.si predstavljajo pravno veljaven, zavezujoč in nepreklicen sporazum med ponudnikom ter uporabniki spletnega mesta.
POLITIKA ZASEBNOSTI spletnega mesta vsebuje opis načina varovanja, obdelave in posredovanja osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta, ki jih ti posredujejo ponudniku storitev v okviru registracije ali uporabe spletnega mesta.
SPLETNO MESTO UNICOMMERCE (v nadaljevanju tudi: spletno mesto oz. Unicommerce) je spletno mesto, ki v okviru domenskega prostora www.unicommerce.si ponuja uporabnikom storitve posredovanja informacij, predstavitve izdelkov in storitev, možnost oddaje povpraševanja s strani uporabnikov in druge povezane storitve spletnega mesta. Ponudnik storitev lahko spreminja domenski naslov spletnega mesta, pri čemer se sprememba domenskega naslova ne šteje za spremembo teh Splošnih pogojev.
PONUDNIK STORITEV (v nadaljevanju: ponudnik oz. nosilec) spletnega mesta, lastnik vsebin ter lastnik in skrbnik programskih aplikacij ter z njo povezanih prodajnih in storitvenih dejavnosti, je družba Unicommerce d.o.o., Obrtniška ulica 21, Logatec, Slovenija, razen kjer je v okviru spletnega mesta označeno drugače.
UPORABNIK storitve je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način (bodisi z dostopanjem, ogledovanjem, prikazovanjem, uporabljanjem storitev spletnega mesta ipd.) uporablja storitve spletnega mesta.

2. SPLOŠNE DOLOČBE
Spletno mesto je oblikovano, vzdrževano in posredovano javnosti z namenom posredovanja informacij splošnega značaja, predstavitve izdelkov in storitev, oddaje in sprejemanja povpraševanj ter interakcije med uporabniki spletnega mesta. Spletno mesto je odprto za sprejem in objavljanje informacij in gradiv uporabnikov, ki svojo vsebino posredujejo na spletno mesto v skladu s temi Splošnimi pogoji.
Storitve spletne trgovine so namenjene pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in drugim kupcem blaga ter uporabnikom storitev, ki jih prodaja družba Unicommerce d.o.o.
Vsa določila Splošnih pogojev veljajo enako za vse uporabnike, razen v primerih, kjer je v teh Splošnih pogojih izrecno določeno drugače.
Storitve so praviloma na voljo 24 ur na dan in 365 dni na leto. Ponudnik storitve si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne omogočitve vsake izmed ali vseh navedenih funkcionalnosti, brez predhodnega obvestila.

3. POVPRAŠEVANJA UPORABNIKOV
Uporabniki, ki želijo oddati povpraševanje v okviru spletnega mesta, morajo vnesti zahtevane podatke v obrazec na spletnem mestu.
Z vnosom povpraševanja potrjujete, da ste prebrali Splošne pogoje in Politiko zasebnosti in ju v popolnosti in brez zadržkov sprejemate.
Vnesete lahko svoje osebne podatke in v nobenem primeru ne smete uporabljati osebnih podatkov drugih oseb. Z vnosom podatkov se uporabniki zavezujete, da so vsi vpisani podatki točni in pravilni. Uporabnik sam odgovarja za točnost vnesenih podatkov. Za kakršnokoli škodo, ki bi jo z vnosom napačnih ali tujih podatkov povzročili drugim uporabnikom, ponudniku ali tretjim osebam, je uporabnik polno odškodninsko oziroma kazensko odgovoren in prevzema nase pasivno legitimacijo v primeru spora.
Ob oddaji vprašanja/povpraševanja je potrebno navesti naslednje podatke:
• Firmo pravne osebe/podjetja.
• Ime in priimek kontaktne osebe.
• Telefon.
• E-pošto.
• Besedilo vprašanja/povpraševanja.

Za varovanje in obdelavo osebnih podatkov se uporabljajo določbe Politike zasebnosti.

4. VSEBINA SPLETNEGA MESTA
Pravice intelektualne lastnine Ponudnika storitev
Vsebine in gradiva, objavljena na spletnem mestu, razen vsebin, ki so jih na spletno mesto posredovali uporabniki, so last Ponudnika storitev in/ali njegovih partnerjev ali pogodbenih sodelavcev. Med navedena gradiva in vsebine sodijo tudi računalniška koda, urejena struktura in oblika spletnega mesta ter pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo na spletnem mestu.
Ponudnik je izključni lastnik znamke Unicommerce in iz nje izvedenih imen, blagovnih in storitvenih znamk, znakov in sloganov. Oblikovna zasnova spletne strani, blagovna znamka in programska oprema so v celoti in izključno last ponudnika spletnega mesta. Vse pravice so pridržane. »VIKING« in »STIHL« sta registrirani blagovni znamki družbe STIHL.
Ponudnik si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.
Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerihkoli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani Ponudnika storitve ni dovoljena. Za dovoljenje k uporabi zaščitenega gradiva Ponudnika storitve pišite na naslov: info@unicommerce.si.
Na spletnem mestu ne bodo objavljene vsebine, ki:
• so nezakonite ali v nasprotju z običajnimi etičnimi normami;
• kršijo osebnostne pravice, pravice intelektualne lastnine ali katerokoli drugo pravico tretjih oseb.

V postopku vnosa podatkov ali kasneje je prepovedano na kakršenkoli način vključevati kontaktne in identifikacijske oznake drugih oseb (osebne podatke), kot so na primer telefonske številke, identifikacijska imena za programe za neposredno sporočanje in druge komunikacijske programe, fizični oziroma elektronski naslovi, polna osebna imena in podobno.
V okviru storitve je prepovedano oglaševanje ali nagovarjanje k prodaji, nakupu, najemu, zbiranju sredstev ali kakršnemukoli drugemu trženju blaga in storitev, razen blaga, ki je sestavni ponudbe spletnega mesta. Prav tako je prepovedano nagovarjanje k obiskovanju drugih spletnih mest za potrebe večanja obiskanosti ali prepoznavnosti oglaševalnih spletnih mest.

5. POVEZAVE
Uporabnikom je dovoljeno narediti povezavo z drugih spletnih strani na stran spletnega mesta, katerih vsebine nisi v nasprotju z zakonom ali splošnimi moralnimi normami. Na drugih spletnih straneh je brez dovoljenja Ponudnika storitev prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati znak, logotip ali znamko spletnega mesta. Dovoljeno je narediti povezavo z drugih spletnih mest na stran Spletnega mesta. Povezave ni dovoljeno narediti na spletnih straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino.
Spletno mesto vsebuje povezave na različne zunanje spletne strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri, nad katerimi ponudnik spletnega mesta nima nikakršnega vpliva in ni odgovoren za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav. Uporabniki so zavezani splošnim pogojem uporabe zunanjih spletnih strani.
Piškotki
Med brskanjem po Spletnem mestu se skupaj z vsebino datotek na računalnike uporabnikov prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke - piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih aplikacij na spletnem mestu, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev.
Uporabnik lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotov na posameznem spletnem mestu ali ne. Več podatkov o piškotih in njihovi uporabi je na voljo v dokumentaciji ter navodilih za uporabo vašega brskalnika.

6. ODGOVORNOSTI
Ponudnik ne nadzoruje gradiv in podatkov, ki jih uporabniki posredujejo v okviru spletnega mesta, zato ne odgovarja za točnost vnesenih podatkov niti za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi teh podatkov ali zaradi njihove izgube. Ponudnik si pridržuje pravico nadzora in vpogleda v katerekoli podatke in gradiva, ki jih uporabnik posreduje v okviru storitev spletnega mesta, ter pravico, da po svoji presoji izbriše, premakne ali spremeni katerokoli gradivo, ki po njegovem mnenju krši določila teh Splošnih pogojev, vendar se k temu ne zavezuje. Uporabniki, ki v okviru spletnega mesta posredujejo tovrstne podatke ali gradivo, so za kršitve odgovorni ne glede na poseg ponudnika.
Uporabnik se strinja, da ponudnika storitev, njegove lastnike, zaposlene, pogodbene sodelavce in druge pooblaščence odvezuje kakršnekoli odgovornosti za izgubo podatkov ali kakršnekoli druge težave ali nevšečnosti, ki jih utrpi zaradi uporabe spletnega mesta. Ponudnik prav tako ni odgovoren za kakršnokoli prekinitev delovanja spletnega mesta, ne glede na razlog.
V vseh primerih kršitev določb teh pogojev, si ponudnik pridržuje pravico, da sproži postopke v lastnem imenu oz. se kot sospornik pridruži tistim uporabnikom, ki so bili na kakršenkoli način oškodovani.
Ponudniku, njegovim lastnikom, zaposlenim, pogodbenim sodelavcem ali pooblaščencem so uporabniki za povzročeno materialno in nematerialno škodo odgovorni po splošnih pravilih obligacijskega prava.
Ponudnik uporabnikom ne jamči, da bo uporaba storitev spletnega mesta popolnoma varna, neprekinjena, vedno na razpolago, niti, da bo opravičila njihova pričakovanja do storitev. Ponudnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgubo programov, stroški povezav, stroški preskrbe nadomestnih storitev ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta, četudi je ponudnik seznanjen z možnostjo tovrstne škode.

7. KRŠITEV SPLOŠNIH POGOJEV
Ponudnik lahko v primeru nespoštovanja Splošnih pogojev po svoji presoji proti uporabniku, ki krši določila Splošnih pogojev in Politike zasebnosti, uvede enega od ukrepov:
• opozorilo o nespoštovanju Splošnih pogojev ter poziv k spoštovanju le-teh,
• blokiranje možnosti dostopa do posameznih storitev v okviru spletnega mesta,
• blokiranje uporabniškega računa,
• blokiranje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve,
• posredovanje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve, odgovornemu ponudniku internetnih storitev.

8. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV
Ponudnik storitve si pridržuje pravico, da občasno spremeni te splošne pogoje. Nadaljnja uporaba spletne strani s strani uporabnikov pomeni, da se s spremenjenimi Splošnimi pogoji strinjate in jih v celoti sprejemate.

9. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Ponudnik storitve varuje osebne podatke uporabnikov v skladu z zakonom. Podrobnejša pojasnila so objavljena v Politiki zasebnosti.

10. REŠEVANJE SPOROV
Sporazum o sprejemu teh splošnih pogojev je sklenjen v Logatcu, Republika Slovenija. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke tega sporazuma (vsi uporabniki spletnega mesta), ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve, je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

V Logatcu, 25.5.2018

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.